Регистрация на фирма цена

Регистрация на ЕООД – 134 лв. , без включени държавни такси и такси при откриването

Регистрация на ООД – 134 лв., без включени държавни такси и такси при откриването

Регистрация на ЕТ – 100 лв., без държ. такса

Промяна на собственост

Промяна на адрес

Прехвърляне на дялове между собственици на ООД

Закриване на фирма

Закриване на дружество